Inntaksreglement for videregående skole

Generelt

Reglementet er vedtatt av skolens styre 25. september 2017

Reglementet gjelder for elever med lovfestet rett til videregående opplæring. Skolen har hele landet som inntaksområde jf. friskolelova §3-1.

Skolen er ikke en del av VIGO-samarbeidet og elever må derfor søke direkte til KG gjennom eget elektronisk søknadsskjema på skolens hjemmesider. En fullstendig søknad må inneholde både utfylt søknadsskjema og karakterutskrifter.

Søknadsfrist for hovedinntak er 1. mars. Frem til 1. juni vil supplerende inntak gjøres basert på søkere fra hovedinntaket. Mottatte søknader etter 1. mars blir først vurdert ved andre inntaksrunde som åpner 1. juli, med grunnskolepoeng som inntakskriterium.

Når ikke annet er sagt, gjelder inntaket fullt årskurs eller 90 uketimer over tre år innenfor vedtatte fagtilbud. Antall fag kan ikke reduseres uten etter begrunnet og innvilget søknad. Udokumentert fravær som medfører tap av statstilskudd til skolen kan føre til tap av skoleplass.

Ved aksept av skoleplass aksepterer de foresatte samtidig betalingsforpliktelse for skolepengene. Søkere som har tatt imot skoleplass, men ikke møter til første skoledag eller ikke gir skolen beskjed, mister sin skoleplass uten varsel.

Videregående trinn 1 (vg1), studiespesialisering

  1. Søkere fra Kristelig Gymnasiums ungdomsskole gis 5 tilleggspoeng
  2. Følgende kategorier vil være prioritert ved inntak: a. Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en av skolens eierorganisasjoner og som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntak gjøres. b. Barn av ansatte ved skolen.
  3. For punktene a. og b. gjelder at søkeren må ha minst 37 poeng. Søkere med lavere poengsum må konkurrere med øvrige søkere.
  4. Inntakskomiteen kan prioritere inntil 2 elever per basisgruppe etter spesiell vurdering. Elever med omfattende behov for spesialundervisning og/eller begrunnet i sosiale og/eller medisinske grunner kan søke om inntak på særskilt grunnlag. Det kreves uttalelse fra PPT, lege eller annen behandlende instans. Dersom det er flere søkere som blir vurdert til å tilhøre denne kategorien enn det er ledige skoleplasser, vil plassene bli fordelt gjennom loddtrekning.

Grunnlaget for poengutregning er karakterene i samtlige obligatoriske fag fra ungdomsskolen.

Det tas hensyn til en jevn fordeling av antall gutter og jenter og av antall ledige plasser i gruppene i fremmedspråk, nivå 1 og nivå 2.

Videregående trinn 2 (vg2) og trinn 3 (vg3), studiespesialisering

Søkere til vg2 og vg3 prioriteres slik og i nevnte rekkefølge:

a. Tidligere elever ved Kristelig Gymnasiums videregående skole

b. Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en av skolens eierorganisasjoner og som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntak gjøres.

c. Barn av ansatte

Søkere i kategorien a., b. og c. tas inn etter poeng dersom det ikke er tilstrekkelig antall ledige plasser. Inntaket til de resterende plasser skjer etter poengsum fra vg1 studieforberedende utdanningsprogram, beregnet etter de samme regler som benyttes ved inntak til offentlige videregående skoler i Oslo.

Inntak på vg2 og vg3 forutsetter ledige plasser i valgte programfagsgrupper.

Klagerett

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Eventuell klage på avslag om skoleplass begrunnes skriftlig og sendes skolen innen fristen.