Elevråd / Fadder

Elevrådet er til for elevene. Hver klasse velger en tillitselev ved skolestart. Tillitseleven møter i elevrådet som har jevnlige møter. Der tar de opp ønsker fra elever og klasser til diskusjon.

Elevrådet har ansvaret for fadderne ved skolestart. Fadderordningen skal hjelpe nye elever på KG å finne seg godt til rette på skolen. Senere i skoleåret har elevrådet også tatt initiativ til andre arrangementer som feks Stressless-dagen i for Vg2-elevene. Den dagen brukes til å sette fokus på trivsel og stress.

Lederen av elevrådet møter på styremøtene på KG.

 

Elevrådets styre
Elevrådet ledes daglig av et styre som velges på elevrådets generalforsamling i januar hvert år.

Nåværende styre:

Tittel Navn Klasse
Leder Synne Giving Kalstad 2A
Nestleder Fredrikke Keiland Fondevik 1D
Økonomiansvarlig Oscar Farseth Berg 2A
Styremedl. Aleksander Øverli 2A
Styremedl. Maud Thorstensen 9A
Styremedl. Iben Flandorfer 8C

Elevrådets é-post-kasse: elevrad@kg.vgs.no

 

I elevrådets lover heter det blant annet:

«Elevrådet skal virke for et godt samarbeid mellom elevene og skolens personale, aktivisere elevene til å ta seg av arbeidsoppgaver til gagn for skolen og elevinstitusjonene og innøve demokratiske forhandlingsmåter og drøftingsregler.»

Innen hver klasse velges det om høsten en tillitselev som representant i elevrådet. Valget skjer skriftlig. Klassene velger også vararepresentant.
I tillegg til klasserepresentantenes plass i elevrådet, har de interessegruppene ved skolen som har bestått et semester og som ved generalforsamlingen har minst 15 medlemmer, rett til å møte med en representant – dog uten stemmerett.