Reglement

Ordensreglement ved Kristelig Gymnasium AS

Vedtatt av skolens styre 24.10.2023

 • 1. Hjemmel

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i friskoleloven §3-9 første ledd. Vedtatt av skolens styre 17. september 2018.

 • 2. Formål

Ordensreglementet har til hensikt å skape forutsigbare og trygge rammer for elevene og bidra til et arbeids- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og et godt læringsutbytte. Reglementet skal bidra til å utvikle elevenes sosiale handlingskompetanse, og til å skape positive relasjoner mellom elevene og mellom elever og ansatte.

 • 3. Virkeområde

Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Det vil si alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskole og andre turer i skolens regi. For elever på ungdomsskolen gjelder også reglene på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

 • 4. Fremmøte og tilstedeværelse

Elever skal møte presis til hver time. For sent fremmøte registreres og kan få betydning ved fastsettelse av ordenskarakteren. Hvis eleven er mer enn 15 minutter for sen, regnes det som fravær for hele timen (enkelttimen).

Alt fravær skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. Elever plikter å følge med på eget fravær og melde fra til kontaktlærer om eventuelle feilføringer innen 14 dager.

Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere. Manglende melding fører til ordensanmerkning.

Kontaktlærer må få melding om fravær så snart som mulig. Første skoledag etter et fravær skal foresatte dokumentere varigheten av og grunnen til fraværet. Melding sendes på epost til kontaktlæreren. Elever som har fylt 18 år, kan skrive meldinger selv.

Gjentatte og lengre fravær må dokumenteres med legeattest.

Høyt fravær, uansett årsak, kan føre til manglende vurderingsgrunnlag.

Se for øvrig skolens utfyllende informasjon om fravær og vurdering for ungdomsskole og videregående skole.

 • 5. Andakt

Hver dag kl. 10:00 holdes det en andakt over skolens høyttaleranlegg. Elevene blir sittende sammen med læreren i klasserommet under andakten.

 • 6. Søknad om fri

Skolen vil ikke innvilge fri til rene ferieturer. Det vil heller ikke bli innvilget fri når det er planlagt større vurderingssituasjoner eller i eksamensperioder.

 • 7. Studiedager

Etter søknad kan elever i vg2 og vg3 gis to studiedager, 1 dag i 1. termin og 1 dag i 2. termin.

Studiedager kan ikke overføres fra en termin til en annen.

Søknaden rettes til kontaktlærer senest tre dager i forkant av ønsket studiedag.

Dagene føres ikke som fravær, og eleven er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på opplæringen som blir gitt mens eleven har studiedag.

 • 8. Friminuttene

Elevene har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene, med unntak av spesialrommene. En klasse kan miste retten til å være inne dersom forhold tilsier dette.

 • 9. Orden og atferd

Høflighet og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et godt skolemiljø og et godt læringsmiljø.

 • 9-1 Vurdering av elevens orden og atferd (oppførsel)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

Kontaktlærer foretar en helhetsvurdering av elevenes orden og oppførsel og legger frem en innstilling som drøftes i klasselærerråd.

Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

 • 9-2 Regler for orden

Elevene skal:

 • møte presis
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • ta godt vare på personlige eiendeler. Skolen er ikke ansvarlig for elevenes eiendeler
 • holde orden både inne i skolens lokaler og ute på skolens fellesområder
 • 9-3 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge lærerens anvisninger for bruk av mobiltelefoner og annet digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • å mobbe
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske (se for øvrig § 10)
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke snus/tobakk
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
 • 9-4 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel
 • anmerkning
 • skriftlig advarsel til elev
 • skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 • inndragning av mobiltelefon og/eller annet digitalt utstyr for resten av undervisningsøkten
 • miste tilgang til skolens nettverk og digitale plattformer
 • inndragning av rusmidler og farlige gjenstander
 • bortvisning for inntil to undervisningstimer etter faglærers avgjørelse
 • bortvisning fra undervisning for lengre tid enn resten av skoledagen:
  • inntil tre dager på 8. – 10. årstrinn
  • inntil fem dager i videregående skole
  • resten av skoleåret i videregående skole
 • midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte
 • midlertidig eller permanent skolebytte

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

Alle brudd på skolens reglement tas med i vurderingsgrunnlaget ved fastsettelse av orden- og oppførselskarakter.

 • 9-5. Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Ved tyveri av elevens eiendeler må foreldre/foresatte anmelde forholdet til politiet.

 • 9-6. Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr, herunder også tap av undervisningsmateriell, kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige, jfr. skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2, annet ledd.

§9-7. Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag
 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig)
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak
 • I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig
 • Sanksjoner som krever enkeltvedtak må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2b.
 • 10. Fusk og plagiering

Fusk, herunder også forsøk på fusk, dvs. bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt, skal ikke forekomme.

Fusk anses som grovt regelbrudd, og eleven vil stå i fare for å få nedsatt karakter i oppførsel. Ved fusk vil ikke besvarelsen kunne vurderes og eleven risikerer å ikke få karakter i faget.

Plagiering, dvs. bruk av andres arbeid uten å oppgi kilder på en etterrettelig måte, er ikke tillatt, og vil påvirke vurderingen av besvarelsen din.

Det vil normalt ikke bli lagt til rette for nye vurderingssituasjoner i de tilfellene hvor fusk eller plagiering er oppdaget.

For regler for fusk og plagiat på eksamen, jf. forskrift til privatskoleloven § 3-34.