Formål, eiere & grunnregler

IMG_5859 (2)Skolens formål

Kristelig Gymnasium har til oppgave å gi undervisning på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Undervisningen skal skje i samsvar med Lov om private skoler og øvrige lover og forskrifter som berører drift av slike skoler.

Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskolelova  6-3.

Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket, og vise respekt og omsorg for den enkelte.

Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus.

Eiere

KG eies av følgende organisasjoner:
1. Det Norske Misjonsselskap
2. Normisjon
3. Norsk Luthersk Misjonssamband

Grunnregler

Kap. 1 FORMÅL OG EIERFORHOLD

§ 1. Skolens basis og verdigrunnlag

Kristelig Gymnasium bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den norske kirkes bekjennelse. Kristen tro og tanke skal prege alt arbeid ved skolen.

§ 2. Skolens formål

Kristelig Gymnasium har til oppgave å gi undervisning på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Undervisningen skal skje i samsvar med Lov om private skoler og øvrige lover og forskrifter som berører drift av slike skoler.

Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskolelova  6-3.

Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket, og vise respekt og omsorg for den enkelte.

Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus.

Det forventes at hele personalet går inn for å virkeliggjøre skolens formål.

§ 3. Eierforhold

Kristelig Gymnasium er en frittstående undervisningsinstitusjon. Den eies av følgende organisasjoner:

 1. Det Norske Misjonsselskap
 2. Normisjon
 3. Norsk Luthersk Misjonssamband

Disse organisasjoner oppnevner hver 2 medlemmer med 2 varamedlemmer til skolens forstanderskap. Oppnevningen gjelder for 3 år og kan fornyes.

Organisasjonene har like rettigheter og forpliktelser som eiere av skolen.

Ønsker noen av organisasjonene å tre ut av samarbeidet, skal de som er igjen anses som eiere. En organisasjon som på denne måten trer ut har tapt sin eiendomsrett, og har ikke noe krav på å få tilbakebetalt sine bidrag eller andel av formue.

Kap. 2 FORSTANDERSKAP OG STYRE

§ 4. Forstanderskapet

Forstanderskapet skal føre tilsyn med skolens virksomhet og påse at grunnreglene blir overholdt ved blant annet å

 1. Drøfte styrets årsrapport med regnskap, rektors årsmelding og skolens budsjett
 2. Behandle saker oversendt av styret
 3. Oppnevne valgkomité og velge styremedlemmer
 4. Velge styrets leder og nestleder for ett år av gangen
 5. Gi uttalelse før styret ansetter rektor
 6. Gi uttalelse ved kjøp og salg av fast eiendom
 7. Gi uttalelse ved låneopptak
 8. Vedta endringer i grunnreglene
 9. Oversende til eierorganisasjonene årsrapport med regnskap, rektors årsmelding og protokoll fra forstanderskapets møter til orientering
 10. Velge leder, nestleder og sekretær for 3 år av gangen

§ 5. Møte i forstanderskapet

Ordinært møte i forstanderskapet holdes en gang i året, vanligvis i november. Ekstraordinært forstanderskapsmøte holdes når lederen finner det påkrevd, eller når styret eller minst 3 medlemmer av forstanderskapet forlanger det.

Styremedlemmene har møte- og talerett i forstanderskapet, men ikke stemmerett.

Forstanderskapet er beslutningsdyktig når minst 4 stemmeberettigede er til stede og alle eierorganisasjonene er representert.

Som forstanderskapets vedtak gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Står stemmetallet likt, er lederens stemme utslagsgivende.

§ 6. Styret

Styret har den øverste ledelsen av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og regler. Styret skal ha sin oppmerksomhet rettet mot virkeliggjøringen av skolens formål og den langsiktige utviklingen av skolen.

Styret skal bl.a.:

 1. Fastsette inntaks- og ordensreglement og instrukser for skolen
 2. Ansette rektor etter at forstanderskapet har uttalt seg
 3. Ansette den øvrige ledelse av skolen
 4. Fastsette retningslinjer for ansettelser og oppfølging av personalet
 5. Fastsette skolepengenes størrelse
 6. Vedta skolens budsjett
 7. Avgi årsberetning med regnskap
 8. Drøfte rektors årsmelding
 9. Legge fram på forstanderskapets møter:
  • referat fra styrets møter
  • årsberetning med regnskap for siste år
  • rektors årsmelding for siste år
  • skolens budsjet

Styret kan delegere myndighet til rektor når det gjelder å avgjøre saker som tilligger styret, når sakene kan antas å være kurante og ellers ikke er i strid med gjeldende lovgivning.

Styrets leder og rektor gir juridisk bindende underskrift på vegne av Kristelig Gymnasium.

§ 7. Styrets sammensetning og beslutningsdyktighet

Styret består av 8 medlemmer.

Skolens forstanderskap velger 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. De faste medlemmene velges for 3 år. En jevn utskiftning av styremedlemmene tilstrebes. Et medlem som går ut, kan gjenvelges.

Varamedlemmer velges ved eget valg for ett år. De kan gjenvelges.

Ett styremedlem og varamedlem velges av og blant skolens pedagogiske personale og ett styremedlem og varamedlem velges av og blant skolens øvrige ansatte. Disse medlemmene velges for to år av gangen.

Rektor er styrets sekretær. Rektor har tale- og forslagsrett i styret.

Rett til å være til stede på møter, til å si sin mening og få den tilført protokollen har:

 1. En representant oppnevnt av Oslo kommune
 2. En representant for elevrådet
 3. En representant for foreldrerådet

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 stemmeberettigede er til stede.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Står stemmetallet likt, er lederens stemme utslagsgivende.

Kap. 3 REKTOR OG ANDRE RÅDSORGANER

§ 8. Rektor

Rektor er den pedagogiske og administrative leder av skolen. Rektor er ansvarlig for at styrets vedtak iverksettes og at gjeldende bestemmelser i skolens grunnregler, lov, reglement og instrukser blir fulgt.

§ 9. Medinnflytelse

Skolen skal sikre god praksis og gode rutiner for arbeidstakernes medinnflytelse.

§ 10. Elevråd

Det skal være et elevråd.

§ 11. Foreldreråd

Det skal være et foreldreråd.

Kap. 4 ENDRING AV GRUNNREGLER OG NEDLEGGELSE

§ 12. Endring av grunnregler

Forstanderskapet kan vedta endringer i grunnreglene. Endringene skal fremmes ved forslag som må være forelagt forstanderskapets medlemmer, eierorganisasjonene og styret til uttalelse minst 3 måneder før det voteres i saken. Forstanderskapet og styret kan også gi andre anledning til å uttale seg på forhånd.

Endringer i §§ 1 og 2 krever enstemmighet i forstanderskapet blant de fremmøtte stemmeberettigede. For øvrig kan endring i grunnreglene skje ved 2/3-flertall.

§ 13. Nedleggelse

Forslag om skolens nedleggelse kan fremsettes av en av eierorganisasjonene. Forslaget behandles på samme måte som bestemt i § 13 og må vedtas med 2/3-flertall.

Ved eventuell nedleggelse av skolen tilbakeføres – om departementet krever det – ubenyttende midler som skriver seg fra det offentlige tilskuddet. Av gjenværende midler opprettes det et fond til fordel for en felles undervisningsinstitusjon på evangelisk-luthersk grunn. Eierorganisasjonene avgjør hvordan bygningene og fondsmidlene skal disponeres.

Vedtatt 24. november 2010, endret 8. desember 2011, 29. november 2012, 28. november 2013, 19.november 2015 og 23.november 2017 av skolens forstanderskap