Formål, eiere & grunnregler

IMG_5859 (2)Skolens formål

Kristelig Gymnasium AS har til oppgave å gi undervisning på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Undervisningen skal skje i samsvar med Lov om private skoler og øvrige lover og forskrifter som berører drift av slike skoler.

Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskolelova  6-3.

Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket, og vise respekt og omsorg for den enkelte.

Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus.

Eiere

KG eies av følgende organisasjoner:
1. Det Norske Misjonsselskap
2. Normisjon
3. Norsk Luthersk Misjonssamband

Vedtekter for Kristelig Gymnasium AS

§ 1 Foretaksnavn og sted

Selskapets foretaksnavn er Kristelig Gymnasium AS. Selskapets hovedkontor er i Oslo kommune.

§ 2 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å drive skole ved å gi undervisning på grunnskolens ungdomstrinn og på videregående nivå. Undervisningen skal skje i samsvar med Lov om frittstående skoler (friskolelova) og øvrige lover og forskrifter.

§ 3 Skolens basis og verdigrunnlag

Kristelig Gymnasium AS bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den norske kirkes bekjennelse. Kristen tro og tanke skal prege alt arbeid ved skolen. Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus.
Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket, og vise respekt og omsorg for den enkelte.

Det forventes at hele personalet går inn for å virkeliggjøre skolens formål, basis og verdigrunnlag.

§ 4 Aksjekapitalen

Aksjekapitalen i selskapet er NOK 120 000, fordelt på 30 000 aksjer pålydende NOK 4.

§5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.

I tillegg til de saker som etter loven og vedtektene hører under generalforsamlingen, skal det settes av tid til å drøfte skolens framtidsplaner og profil, og kontakten mellom skolen og eierorganisasjonene.
Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 7 dagers varsel.

§ 6 Styret

Selskapets styre består av 6-8 styremedlemmer, samt 3-5 varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer med møterett.
Styremedlemmene velges normalt for 3 år, med mindre annet er fastsatt av generalforsamlingen ved valget. Styreleder, nestleder og varamedlemmer velges for ett år om gangen. Varamedlem trer inn som styremedlem dersom et styremedlem trekker seg fra vervet.

§ 7 Rektor/daglig leder

Rektor/daglig leder ansettes av styret. I tilsettingsutvalget skal en representant for aksjeeierne være representert.

§ 8 Signatur

Selskapets signatur tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

§ 9 Valgkomite

Selskapet skal ha en valgkomite som består av en representant oppnevnt av hver av aksjeeierne.

§ 10 Disponering av eventuelle overskudd

Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3. Aksjeeierne skal ikke ta utbytte av eventuelt økonomisk overskudd fra selskapets virksomhet. De økonomiske resultatene skal sikre videre drift av selskapets undervisningsvirksomhet.

§ 11 Endring av vedtekter

Eventuelle forslag fra aksjeeiere (eller andre) om endringer i vedtektene skal fremmes skriftlig for styret innen 3 måneder før det skal voteres i saken. Styret skal innhente uttalelse om endringsforslagene fra aksjonærene før saken fremmes på generalforsamlingen. Endringer i § 1-3 i vedtektene krever enstemmighet på generalforsamlingen. Øvrige endringer krever 2/3 flertall.

§ 12 Nedleggelse

Forslag om nedleggelse av skoledriften fra aksjonærene behandles på samme måte som vedtektsendring, og må vedtas med 2/3-flertall.
Ved nedlegging av skoledriften legges bestemmelsene i økonomiforskriften til friskoleloven kap. 9 til grunn.

Resterende midler etter at gjeld er slettet og verdien av gaver, dugnad, inntekter fra tilleggsvirksomhet og innskuddskapital er trukket fra, skal søkes overført etter aksjonærenes tilråding til annen skole godkjent etter friskoleloven.