FAU

FAU bidrar til å gjøre KG til mer enn en skole

Alle foreldre/foresatte som har barn på KG er medlemmer av skolens foreldreråd. De velger sitt arbeidsutvalg (FAU), som er et bindeledd mellom hjem og skole.

Her er FAUs oppsummering av virksomheten våren 2023

FAU har årsmøte 25. september på personalrommet kl 19.00.

KG FAUs VIPPS: 790503

Våre oppgaver i FAU

 • Bidra til godt samarbeidet mellom hjem og skole
 • Være foreldrestemmen overfor skolen
 • Sikre at foreldrene blir hørt og har en reell medvirkning i viktige prosesser når det gjelder innhold og utvikling av skoletilbudet
 • Bidra til at elevenes læringsmiljø er trygt og godt
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foresatte

Samarbeidet mellom hjem og skole
KG ønsker å være mer enn en skole for ungdommene våre. Da er samarbeid mellom hjem og skole sentralt. FAU koordinerer nettverket av klassekontakter, og samhandler aktivt og godt med ledelsen. Rektor deltar ofte på FAU-møtene, og FAU-leder representerer foreldrene i skolens styre.

Hva er foreldrekontigent og hvorfor betale den?
På KG har vi en frivillig foreldrekontigent på kr 300,- som er FAU sin eneste inntekt, i tillegg til overskuddet fra 17. mai-feiringen på skolen, og FAU er derfor helt avhengig av foreldrekontigenten for å gjennomføre våre oppgaver. VIPPS: 790503

Hva bruker FAU pengene til?
Vi bidrar til å gjøre KG til mer enn en skole på ulike måter som krever ressurser;

 • Vi bidrar økonomisk til elevrådet og KG-teateret, og alle aktiviteter på skolen er velkomne til å søke om midler.
 • Vi betaler for bibler til alle elever i 8. klasse, som skolen deler ut ved oppstart.
 • Vi gir sommer- og julegave til alle ansatte ved KG
 • Vi arrangerer aktuelle temamøter for alle KG-foreldre der vi får inn relevante og flinke foredragsholdere.
 • Vi arrangerer klassekontaktmøter og årsmøte
 • Vi holder oss løpende orientert, både fra klassekontakter og fra ledelsen fra skolen om hvordan vi kan bidra til et ytterligere godt skolemiljø på KG.

Vi oppfordrer derfor sterkt alle foresatte til å betale den frivillig foreldrekontingent på kr. 300,-.
VIPPS 790503 eller benytt FAUs konto: 9230 30 59581.
Merk betalingen med foreldrekontigent.

Har du saker til FAU?
Har du en sak du ønsker FAU skal ta opp? Send oss en mail til kg_fau at kg.vgs.no.

FAU-styret 2022-2023

Leder: Solbjørg M. Gjerlaug Watland (10 klasse) 

Nestleder: Charlotte Ringsby (8 klasse)

Sekretær: Anne Heistø Aavatsmark (VG2)

Kasserer: Randi Rørlien (VG1)

17. mai-ansvarlige: Fredrik Storjord (10 klasse) og Catharina Lurås (8 klasse)

Eventansvarlige: Marte Eide (9 klasse) og Hanne Røtvold Farstad (9 klasse)

Repr. i styret for KG-Alumni og venner: Erik Foyn Villum (10 klasse) 

Ansv. for foreldrekontigent: Pål Nisja-Wilhelmsen (8 klasse)

Gaveansvarlig: Ingebjørg Strand (VG2)

Mandat og vedtekter
Vårt mandat i henhold til opplæringsloven §11-4 er:

”Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet”.

FAUs vedtekter finner du her.


Hva gjør klassekontaktene? 

Se folder her

Klassekontaktene er kontaktleddet mellom:

 • Foreldrene i foreldregruppene
 • Foreldregruppen og FAU
 • Foreldrene og skolen, spesielt kontaktlæreren.

Klassekontakten er lærerens viktigste samarbeidspartner, og skal være en pådriver og tilrettelegger av foreldresamarbeidet i klassen. Oppgaver kan være:

 • bidra til å skape et godt klassemiljø
 • holde foreldremøter i samarbeid med lærerne
 • forberede og gjennomføre praktiske oppgaver ved møter og arrangementer
 • formidle informasjon mellom FAU og foreldregruppa

Det velges to foreldrekontakter fra hver klasse som sitter i ett år. Erfaringsmessig er det en oppgave som ikke krever for mye, men som FAU og skolen opplever er til stor glede og hjelp.

I KGs lange historie har samspillet med foreldrene vært et bærende element. Foreldreengasjementet på KG har lange tradisjoner, og startet allerede i 1938 med foreldremøter.