KG og åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget og trådte i kraft den 1. juli 2022. Den har som formål å redusere risikoen for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Kristelig Gymnasium faller innunder denne definisjonen. I tillegg til at KG selv må drive på en måte som er i tråd med loven, er vi forpliktet til å gjøre vurderinger av hvordan våre leverandører og samarbeidspartnere opprettholder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. Videre er det avgjørende at de etterlever prinsippene om tillit og åpenhet som nedfelt i åpenhetsloven, samt at de følger Kristelig Gymnasiums etiske standarder.


Implementeringen av Åpenhetsloven er i tråd med skolens overordnede formål, som blant annet innebærer å formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket, samt vise respekt og omsorg for den enkelte. Vi ønsker å gjenspeile dette formålet i vårt arbeid og samarbeid med våre partnere. Kristelig Gymnasium har et sterkt engasjement for å utgjøre en positiv forskjell i både lokalmiljøet og resten av verden, og vi tar derfor arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og bærekraft på alvor. Vi har utviklet, og jobber stadig med å videreutvikle, rutiner og prosesser som skal sikre at lovverket overholdes.

I henhold til Åpenhetsloven må Kristelig Gymnasium gjennomføre en aktsomhetsvurdering av både vår egen virksomhet og våre leverandørers virksomhet. Vi har benyttet «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv» som modell for gjennomføringen av vår vurdering.

 

Våre aktsomhetsvurderinger er basert på leverandører vi har gjort vesentlige innkjøp fra det siste året (over kr 100 000). Vi har vurdert risikoen i henhold til bransjer som er identifisert i “konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov”, vedlegg B og C, samt gjennom en grundig vurdering av hver enkelt leverandør som opererer i bransjer eller land med høy risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter.

Vi tar resultatene av denne kartleggingen på alvor og vil i vårt videre arbeid alltid søke å utforske og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at vi opprettholder høye standarder for menneskerettigheter og arbeidsforhold i våre innkjøp og samarbeid.

Vårt hovedfokus i neste fase av vårt arbeid, vil rette seg mot samarbeidspartnere hvor vi har størst mulighet for å påvirke endring direkte. I tillegg vil vi hele tiden ha som mål å forbedre interne rutiner og prosesser for å understøtte arbeidet med menneskerettigheter og bærekraft.