Juryens begrunnelse for utdelingen av Friskoleprisen


1. Bakgrunn for prisen

Prisen er etablert av Kristne Friskolers Forbund ihht representantskapet  av 26. oktober 2011.

Prisen er knyttet til Hans Bovims navn for å hedre ham for det arbeidet han gjorde ved etablering og drift av enkeltinstitusjoner, men i første rekke for innsatsen for friskolesaken og den kristne begrunnelsen for denne.

Prisbeløpet er kr 20 000 for 2012.

 

En donasjon på 30 000 kr til prisen er gitt fra Danielsenstiftelsen.

 

2. Formålet

med prisen er både å gi et synlig uttrykk for anerkjennelse overfor personer og institusjoner som på en spesiell måte har utmerket seg ved å gjøre en betydelig innsats og å inspirere til innsats for den kristne friskolesaken. Det skal også bidra til å gi saken oppmerksomhet både innad og i andre kretser enn de som direkte er knyttet til den kristne friskolebevegelsen.

 

3. Komiteen

I følge vedtektene skal friskolepriskomitéen oppnevnes av KFFs styre. Komiteen skal fatte vedtak om hvem som skal få prisen, de skal samle inn forslag og skal ha ansvar for gjennomføring av utdelingen av prisen.

 

I styremøtet 13 desember ble det fattet vedtak mht kandidater til å sitte i komiteen for prisen. Komiteen er bredt sammensatt slik styret ser det.

 

To er ansatt i Friskoler, de to andre har tidligere erfaringer med Friskolene og friskolesaken:

Anette Sørensen Rege

Ansatt ved Nordborg vgs fra høsten 1998, som rektor siden desember 2004.

Etter studiene arbeid ved NLA Lærerhøyskolen i et år.

Kirsti Thuseth Gunnestad

Rektor Trondheim Kristne Grunnskole  i 8 år. Lærer og inspektør ved Betelinstituttet, Trondheim i 12 år. Arbeid i Zambia og Swaziland med undervisning på Bibelskole  (tils 3,5 år). Undervist i RLE på Dronning Mauds Minne i tre år. Regionssekretær for Midt-Norge i Det Norske Bibelselskap i tre år

Helge Vatne

Nåværende stilling: Misjonær for NMS i Mali, arbeider som avdelingsleder for diakoni og bistand i den maliske samarbeidsorganisasjonen Mission Evangélique Lutherienne au Mali (MELM).

Lærer ved ulike skoler, Rektor ved Den norske skolen i Kamerun, pedagogisk konsulent i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, rådgiver i Kristne Friskolers Forbund.

Leidulv Nesgård

Erfaringer mht næringsutvikling, bl.a. som næringssjef i Lyngdal kommune, nå som selvstendig næringsdrivende.

Rektorerfaringer  gjennom 22 år ved  KVS-Lyngdal, KVS-Bygland, Kvitsund Gymnas og Lyngdal Kristne Grunnskole.

 

Kjetil Glimsdal (vara)

Ansatt på Bibelskolen i Grimstad (Normisjon) i 20 år. Rektor der i 13,5 år. Styremedlem i KFF i flere år. Er nå rektor på Landvik skole (barneskole) i Grimstad kommune.

 

Komiteen har hatt ca 10 telefonmøter – det siste trekvart året.

 

4. Generell begrunnelse for valg av kandidat:

 

Prisen deles ut for første gang og det er derfor svært mange aktuelle kandidater som fortjener denne prisen.

Denne første gangen, kunne vi ha delt ut 8-10 friskolepriser slik at det kunne bli en slags umiddelbar rettferdighet i dette.

Både komiteen, forslagsstillere og potensielle friskolekandidater må rett og slett være litt tålmodige – ta et  r og en pris om gangen – De neste års utdelinger vil vise at det gis fokus og ære til friskoleforkjempere – personer eller institusjoner – som har stått i bresjen for denne skolebyggerbevegelsen gjennom de siste 100 år.

Vi har valgt å fokusere tilbake på den relativt lange friskolehistorien – samtidig som vi vurderer om disse røttene – denne historien – utgjør noe kraft i den kristne friskoleutvikling i dag.

Mange friskolekjemper har gått bort, personer som sto i spissen i dialogen med vekslende politiske myndigheter i forhold til lovgiving, tilskudd og godkjenninger. Personer som reiste kapital, bygde skoler og rekrutterte elever gjennom et langt liv.

Det er en kjensgjerning at betydelige ressurser har gått med og går med til dialog med offentlige myndigheter og samtaler med politiske miljøer med tanke på at friskolene skal kunne drive under forutsigbare vilkår.

Det er komiteens klare oppfatning at dagens friskoleaktører står på skuldrene av våre friskolefedre og friskolemødre. Det står stor respekt av innsatsen som er lagt ned fra mange forkjempere for kristne friskoler og friskoletanken.

Kristne skolebyggere innså tidlig behovet for samarbeid. KFF er til de grader en frukt av det. Samarbeid mellom skolegründere la grunnlag for skole-knoppskyting i inn og utland. Knoppskyting, der en bruker person- og kompetanseressurser som én skole har og får mulighet til å ta den med videre til nye friskoleprosjekter. På den måten kan man samtidig understreke verdien av å stå sammen i arbeidet for kristne privatskoler.

 

Bakgrunnen for dette arbeidet var Hans Bovim klar på;

Kristen skole er fag og evangelium – et særdeles godt virkemiddel for å realisere misjonsbefalingen.

 

5. Prisvinneren 2012

Komitleder deltok på friskolemøte på Oppdal i begynnelsen av august 1982. Der møtte sentrale friskolevenner fra hele Norden. Temaene på programmet var bl.a: Friskolene og lovverket v/inspektør på KG, Finn Andersen. Inspektør ved Danielsen i Bergen Martin Ruud hadde temaet Skolens daglige innhold og vår egenart. Rektor på KG Hans Bovim, talte under gudstjeneste i Oppdal kirke og foredro dessuten om temaet Friskolen i framtida. Det var danske og svenske gjester med temaet: Status for friskolene i Norden i dag.

Møte med disse store friskolene og personlighetene som sto i tjenesten – gjorde inntrykk på undertegnede som var påsatt som rektor ved Lyngdal Jordbruksskole.

Hans Bovim var en høvding, Finn Andersen var som en justisminister og Lars Johan Danielsen utgjorde en hel skole bare med sitt blotte nærvær. Kloke folk, tenkte jeg.

Før friskolepriskandidaten avsløres – en liten digresjon om Kristne Friskolers Forbund sin oppstart.

På KG sitt lærerrom i slutten av mars  i 1988 møttes styret/interimstyret for KFF. Finn Andersen da rektor ved KG, var styreleder for KFF. Vi må ansette en sekretær sa Finn, – jeg har et navn – vi satser på han. Senere ble tittelen forandret fra sekretær til generalsekretær – for vedkommende skulle jo ha inngang i alle leirer.

I løpet av særdeles kort tid, var Torgeir Flateby på plass i KFF – omtrent som om det var en del av skaperverket!

 

Etter denne innledning skal vi nå bekjentgjøre kandidaten:

Deretter kommer en begrunnelse – i tråd med det som hittil er sagt.

 

Komiteen har argumentert frem og tilbake om hvem som fortjener denne første

friskoleprisen. Vi har sagt at vi ved denne prisen ser tilbake i friskolehistorien og samtidig vektleggesom prisvinneren utgjør en god dynamikk i dagens friskolearbeid.

Komiteen er sikker i sin sak – vi tildeler årets friskolepris – den første prisen til en institusjon som passerer 100 år i 2013, nemlig

 

Kristelig Gymnasium, Oslo.  –  KG er friskoleprisvinneren 2012!

 

KG – et merkenavn:

Merkenavnet KG har en spesiell god klang i Skolenorge generelt og i Friskolenorge spesielt.

 

KG – en inspirasjonskilde:

Kandidaten passer godt ihht kravet i vedtektene for utdelingen: At vinneren skal ha utmerket seg ved å gjøre en betydelig innsats og dessuten inspirere til fortsatt innsats for den kristne friskolesaken.

KG var i mange år det eneste kristne gymnas i Norge, tilsvarene har de hatt tilbud på grunnskolens ungdomstrinn  i mange år.

 

Dyktige personer har preget institusjonen:

KG sine rektorer har satt sine spor i friskolehistorien. Prisens inspirasjonskilde Hans Bovim har vi allerede omtalt som høvding – med visjoner om at det kristne budskapet må plantes i opplæringen.

Vi tildeler ikke prisen til KG nå pga ham, men det gir mening å peke på at KG fortsatt står i hans tradisjon og inspirasjon. Det er likevel flott og indirekte kunne gi ære post mortem, til Bovim ved å gi prisen til KG.  Den skolen han la ned mest av sitt arbeid i – får den pris som bærer hans navn.

 

Finn Andersen var en plogspiss i friskolenes integrering i lovverket.

Finn Andersen som dessverre gikk bort så alt for tidlig, var meget sentral i revisjon av privatskoleloven i 1985  og tilhørende forskrifter. Dette arbeidet gjorde han bl.a. gjennom  ansettelsen som politisk rådgiver i  departementet en periode og i den interesseorganisasjon som da eksisterte; Norske Privatskolers Landsforbund.

Takk også til denne KG-rektoren som sørget for at friskolene ble integrert i lovverket og som meget aktivt bidro til å samle de kristne friskolene i KFF hvor han var første formann. Han var seg svært bevisst at KG hadde og måtte ha en lederrolle som den største friskole.

 

Og dagens rektor ved KG føyer seg inn i rekken av kloke KG-rektorer som har betydd mye for friskolebevegelsen bl.a med en styrelederperiode i KFF. Det er og blir slik at det KG-rektorene sier og gjør blir viktig og er en inspirasjon for friskoleutviklingen vår.

 

Elevene ved KG har satt gode spor

Mange personer i sentrale verv har elev-bakgrunn fra KG. Det viser også at disse personene har fått mye med seg skoletiden på KG!

 

At Kongen og Dronningen valgte å sende barna til en kristen Friskole vakte god oppmerksomhet rundt skolen og friskolene generelt

Kuriositet: Mens KFF ble stiftet sprang kongebarna i skolegården på KG og Finn Andersen fortalte at kronprinsen var aktiv teknikker når morgenandaktene gikk over høytalerne.

På hjemmesiden til institusjonen står det at elevene samlet inn over to mill kroner til NMS- Laos i 2012.

KG legger til rette for elev-engasjement – elevene tar ansvar og læring blir oppdragelse til samfunnsansvar og til misjonsansvar.

 

Skolen skriver om seg selv:

KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. I nesten 100 år har skolen vært et alternativ for ungdommer i Oslo og omegn. Skolen har både ungdomsskole og videregående skole. Det sikrer god sammenheng i opplæringen.

Læring foregår i et trygt og kreativt miljø er sentralt for KG. Skolen har dyktige og engasjerte lærere som er opptatt av at du skal få et best mulig
læringsutbytte. Vårt mål er å gi alle elevene gode muligheter til å lære og å utvikle seg.

KG har et bredt og variert fagtilbud innenfor utdanningsprogrammet, og vi følger de samme læreplanene som i offentlig skole.

(KG har eget formål for RLE-planen for ungdomstrinnet, men tematisk følger KG offentlig plan i faget. I videregående har skolen det frie programfaget i religion som et obligatorisk fag.)

På KG ønsker vi å ta vare på verdigrunnlaget vårt samtidig som vi tilpasser oss nye utfordringer. Det er viktig for oss å utruste elevene til å bli engasjerte medlemmer av et globalt samfunn. Om du velger KG, vil du bli utfordret på hva du tenker om livet og mulighetene dine.

KGs motto er mer enn en skole. Skolen legger vekt på at du skal kunne delta i mange aktiviteter som blir til i et samspill mellom elever, lærere og skole.

Dette er etter komiteens vurdering en meget verdig prisvinner i 2012

 

Skolelederkonferansen, 15. oktober 2012

 

Leidulv Nesgård – leder av komiteen, Annettes Sørensen Rege – nestleder,  Kirsti Thuseth Gunnestad og Helge Vatne