Skyss

Side 6-7 1

Reiserefusjon ordinære reiser

 

Ungdomsskolen

Elever som bor nærmere skolen enn 4 km har ikke krav på refusjon (opplæringslova § 7-1)

Elever som bor lengre enn 4 km fra skolen har altså krav på refusjon. Det er skolen som melder fra til de ulike instansene om hvilke elever dette gjelder.

 

Oslo kommune tildeler Ruterkort som er gyldig hele døgnet, hele skoleåret.

Fra og med skoleåret 2016/2017 utbetaler Utdanningsetaten et tilskudd tilsvarende reisekort i sone 1 fra Ruter.

Beløpet utbetales to ganger i løpet av skoleåret, september for høsten (4 måneder) og februar (6 måneder).

Skolen sender oversikt til Ruter over hvem som har krav på refusjon, inklusive bankkontonummer pengene skal refunderes til.

Dette betyr at eleven/foresatte må kjøpe reisekort hos Ruter.

 

Bærum kommune utsteder Ruterkort med elevens navn. Kortet er gyldig på skoledagene fram til klokken 1600. Kortet utleveres av skolen og gjelder i hele ungdomsskoletiden. Ved tapt kort bestiller skolen nytt kort mot et administrasjonsgebyr på kr 100,-

Øvrige kommuner refunderer reiseutgifter fra hjemmet fram til kommunegrensen.  Skolen sender oversikt til kommunene over hvilke elever dette gjelder og refusjon ytes direkte til de foresatte ved skoleårets slutt.

 

Videregående skole

Det ytes ikke ordinær skyssrefusjon til elever i videregående skole.

 

Reiserefusjon Spesialskyss

Ved spesielle behov, f.eks. sykdom og skader, kan eleven ha krav på spesialskyss med skoletaxi.  Dette gjelder elever både på ungdomsskolen og i videregående skole. De foresatte melder behovet til skolen, dokumentert med legeattest. Det er skolen som har kontakten med drosjeselskapene, ikke de foresatte.