Skyss

Side 6-7 1

 

Reiserefusjon ordinære reiser

Ungdomsskoleelever fra skoleåret 2023-2024 bosatt i Akershus og Østfold får reisekort som gjelder fra hjemsted til kommunegrense.
Elevene må selv betale skyss fra kommunegrense og inn til skolen. Skolen søker på vegne av elevene for å få reisekort. Reisekort beholdes til utløpsdato før nytt kort bestilles av skolen.

Alle ungdomsskoleelever bosatt i Oslo, mer enn 4 km fra skolen, må selv søke Oslo kommune før 1.oktober for å få skyssgodtgjørelse. Se hjemmesiden til Oslo kommune.

Elever i videregående skole får ikke reisekort eller godtgjørelse.

Reiserefusjon spesialskyss

Ved spesielle behov, f.eks. sykdom og skader, kan eleven ha krav på spesialskyss med skoletaxi.  Dette gjelder elever både på ungdomsskolen og i videregående skole. De foresatte melder behovet til skolen, dokumentert med legeattest. Det er skolen som har kontakten med drosjeselskapene, ikke de foresatte. Dessverre er reglene slik at ved behov for spesialskyss pga. sykdom, så gjelder det utelukkende elever bosatt i Oslo. Elever bosatt utenfor Oslo får bare dekket spesialskyss til kommunegrensen (ungdomsskolen) eller fylkesgrensen (videregående).

Regelverk som er brukt i vedtaket

  • Opplæringsloven S 7-1: Når folkeregistrert adresse er mer enn 4 km fra skolen har eleven rett på gratis skoleskyss.
  • Privatskoleloven S 3-7: Elever i privat skoler har rett på skoleskyss innenfor sin bostedskommune i grunnskolen, og bostedsfylke i videregående skole. Dette gjelder også elever som får gratis skoleskyss på medisinsk grunnlag.
  • De fylkeskommunale retningslinjene for skoleskyss i grunnskolen, punkt 7.2: Elevens samlede reise- og ventetid søkes begrenset til 75 min. for 7. — 10. klasse, hver vei begrenset innad i kommunen.
  • De fylkeskommunale retningslinjer for skoleskyss i grunnskolen punkt 3.1, stiller krav til rimelig gangavstand til transportmidlet.

Forvaltningsloven SS 28 og 29 gir dere rett til klage.

Hvis dere ønsker å lese mer om regelverket som har blitt brukt i vedtaket, finnes mer informasjon på www.skoleskyss.no.