Opptak

Videregående

Ungdomsskolen: Se lenger ned på siden

Generelt

Reglementet gjelder for elever med lovfestet rett til videregående opplæring.

Søknadsfrist for særskilt og ordinært inntak er 1. mars. Førsteinntaket finner sted på bakgrunn av søkermassen pr 1. mars. Søkere blir tatt inn etter poeng når ikke annet er sagt i reglementet.

Inntaket gjelder til fullt årskurs eller 90 timer over tre år. Antall fag kan ikke reduseres uten innvilget søknad. Det kreves dokumentasjon fra fagpersonell. Det søkes elektronisk. Kopi av karakterutskrifter og eventuell annen dokumentasjon sendes skolen. Søknaden kan ikke behandles uten at dokumentasjonen er mottatt av skolen. Først ved suppleringsopptak etter skolestart vil søknader mottatt etter søknadsfristen bli vurdert etter samme regler som ved hovedopptak. Søkere som har tatt i mot skoleplass, men ikke møter til første skoledag eller ikke gir skolen beskjed, mister sin skoleplass uten varsel.

Ved aksept av skoleplass aksepterer de foresatte samtidig betalingsforpliktelse for skolepengene.

Videregående trinn 1 (Vg1), studiespesialisering

 1. Søkere fra Kristelig Gymnasiums ungdomsskole gis 5 tilleggspoeng.
 2. Følgende kategorier vil være prioritert ved inntak:
 3. Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en av skolens eierorganisasjoner og som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntak gjøres.
 4. Barn av ansatte på skolen.
 5. For punktene a) og b) gjelder at søkeren må ha minst 37 poeng. Søkere med lavere poengsum må konkurrere med øvrige søkere.
 6. Søkere med sosiale, pedagogiske eller medisinske grunner kan søke om inntak på særskilt grunnlag. Det kreves dokumentasjon fra fagpersonell. Plassene tildeles ved loddtrekning.

Det tas hensyn til en jevn fordeling av antall gutter og jenter og av antall ledige plasser i gruppene i fremmedspråk, nivå I og nivå II.

Grunnlaget for poengutregning er karakterene i samtlige obligatoriske fag fra ungdomsskolen. Poengsum for karakterer utregnes ved at karakterene for hvert fag summeres. Denne summen deles deretter på antall karakterer og multipliseres med 10. For søkere fra Kristelig Gymnasiums ungdomsskole gis så 5 tilleggspoeng.

Videregående trinn 2 (Vg2) og trinn 3 (Vg3)

Søkere til Vg2 og Vg3 prioriteres slik og i nevnte rekkefølge :

 1. Tidligere elever ved Kristelig Gymnasiums videregående skole.
  b. Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en av skolens eierorganisasjoner og som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntak gjøres.
  c. Barn av ansatte.
  d. Søkere i kategorien a), b) og c) tas inn etter poeng dersom det ikke er tilstrekkelig antall ledige plasser.

Inntak til de resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, beregnet etter de sammen regler som benyttes ved inntak til offentlige videregående skoler i Oslo.

Klagerett

Avgjørelsen om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Eventuell klage på avslag om skoleplass begrunnes skriftlig og sendes skolen innen fristen.

 

Ungdomsskolen

Søknadsfrister

Søknadsfrist til 8. trinn er 1. mars det året elevene går i 7. klasse.

En lenke som skal besvares er sendt dem som har fått plass,  de øvrige har fått epost med beskjed om at de står på venteliste.

Søknadsfrist til 9. og 10. trinn er 1. mai.
Det opprettes ikke nye klasser på disse trinnene, og skoleplass kan derfor bare tilbys dersom noen av dagens elever slutter.

Ingen søknader behandles før etter fristens utløp.

Se for øvrig skolens inntaksreglement.

Skolepenger

For skoleåret 2017/2018 er skolepengene i ungdomsskolen  kr.21.000,- og i videregående skole kr 18.000,-.

Skolepengesatsen fastsettes av skolens styre hvert år,  og henger nøye sammen med de offentlig tilskuddsatsene. Skolepengene betales i fire terminer, 2 om høsten og 2 om våren, med like store beløp.  Første termin for nye elever betales i form av depositum ved aksept av skoleplass.

Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad med kopi av ligningsattest sendes rektor innen 1.oktober.